Voorwaarden

Wij garanderen uw gegevensprivacy

Algemene Voorwaarden voor van Pro AI

1. Definities

1.1. Abonnee: De persoon of entiteit die een abonnement afsluit bij Pro AI
1.2. Diensten: De abonnementen gerelateerde producten en services die door Pro AI worden aangeboden.
1.3. Abonnementsduur: De periode waarvoor het abonnement geldig is, zoals overeengekomen tussen Pro AI en de abonnee.

2. Abonnementen

2.1. Aanbod en Acceptatie: 2.1.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. 2.1.2. Een abonnement komt tot stand wanneer Pro AI de aanvraag van de abonnee accepteert.
2.2. Abonnementsduur: 2.2.1. De abonnementsduur wordt overeengekomen bij het afsluiten van het abonnement. 2.2.2. Het abonnement wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes, tenzij de abonnee opzegt conform de opzegprocedure.

3. Betaling

3.1. Abonnementskosten: 3.1.1. De abonnee gaat akkoord met de betaling van de abonnementskosten volgens het overeengekomen tarief. 3.1.2. Betaling vindt plaats op de door Pro AI  aangegeven wijze.
3.2. Facturering en Verlenging: 3.2.1. Facturering vindt plaats voorafgaand aan elke abonnementsperiode. 3.2.2. Bij niet-tijdige betaling heeft Pro AI het recht het abonnement op te schorten of te beëindigen.

4. Opzegging en Beëindiging

4.1. Opzegging: 4.1.1. De abonnee kan het abonnement op elk moment opzeggen conform de opzegprocedure van Pro AI . 4.1.2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
4.2. Beëindiging door Pro AI : 4.2.1. Pro AI behoudt zich het recht voor om het abonnement te beëindigen bij niet-nakoming van deze voorwaarden door de abonnee.

5. Verantwoordelijkheden van de Abonnee

5.1. Correcte Informatie: 5.1.1. De abonnee verstrekt correcte en actuele informatie bij het afsluiten van het abonnement.
5.2. Gebruik van Diensten: 5.2.1. De abonnee gebruikt de diensten conform de instructies van Pro AI.

6. Wijzigingen en Aanpassingen

6.1. Aanpassingen in Voorwaarden: 6.1.1. Pro AI behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 6.1.2. Abonnees worden op de hoogte gebracht van wijzigingen via de website of per e-mail.

7. Toepasselijk Recht en Geschillen

7.1. Toepasselijk Recht: 7.1.1. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
7.2. Geschillen: 7.2.1. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.

Let op: Wij maken gebruik van OpenAI's API

E-mail: info@pro-ai.nl
Bedrijfsnaam: Lease Your Website
KVK: 83799141